Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

HEP - natječaj za donacije 2023

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) raspisala je 6. veljače 2023. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2023. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

  1. Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
  2. Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
  3. Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
  4. Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
  5. Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 
Prihvatljivi prijavitelji

  • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
  • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekata;
  • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
  • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
  • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
  • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
  • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna vrijednost Natječaja

  • Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 330.000,00 eura
  • Financijska sredstva donirat će se za najviše 250 projekata
  • Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 270,00 eura, a najviše 4.650,00 eura, te u prijavi nije dopušteno zatražiti manji odnosno veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.
  • Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 Način prijave i rokovi

  • Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice)
  • Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje
  • Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2023. godinu
  • Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.
  • Trajanje Natječaja – od 06. 02. 2023. do 07. 03. 2023. godine
  • Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati
  • Natječajno razdoblje – od dana objave Natječaja (06. 02. 2023.) do dana podnošenja izvještaja (31. 01. 2024.)
  • Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 28. 04. 2023. godine.

 Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

  • Natječajna dokumentacija – sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio
  • Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2023@hep.hr
  • Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.