Povećaj font

Smanji font

Promijeni kontrast

Sivi tonovi

Promijeni font

Objavljen indikativni plan objave natječaja za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  objavilo je indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), te za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP).

Plan objave natječaja za program Konkurentnost i kohezija usmjeren na poduzetnike za 2023. godinu:

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije  i programa međunarodne suradnje

Ciljevi poziva: Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje. Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 500.000 €

Indikativni intenzitet potpore: do 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.11.2023. – 15.3.2024.

 

Inovacijski vaučeri

Ciljevi poziva: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja

Kratki opis aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 €

Indikativni intenzitet potpore: do 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.5.2023. – 15.5.2028.

 

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu

Ciljevi poziva: Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 €

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.10.2023. – 30.3.2024.

 

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Ciljevi poziva: Povećan broj novoosnovanih poduzeća; Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika

Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 75%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.11.2023. – 15.11.2024.

 

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Ciljevi poziva: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, certificiranje proizvoda

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.9.2023. – 30.6.2027.

 

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja  u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Ciljevi poziva: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza

Kratki opis aktivnosti: Izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima

Vrsta prihvatljivih podnositelja: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.9.2023. – 30.6.2027.

Detaljan raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu možete pronaći ovdje.

 

Plan objave natječaja za Integrirani teritorijalni program usmjeren na poduzetnike za 2023. godinu:

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske - dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)

Kratki opis aktivnosti: Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:

- troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu; troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta; troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi; troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt; dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta; troškovi studije izvedivosti.

Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:

- troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici (nositelj konzorcija - velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 25% - 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2024.

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.

Kratki opis aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 50% - 65% (za potpore sukladno GBER-u) i 85% za de minimis potpore

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2025.

 

Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Podrška startup tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije - Mapiranje pružatelja usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima za industrijsku tranziciju.

Kratki opis aktivnosti: n/p s obzirom da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji mogu pružiti usluge digitalizacije i napredne usluge MSP-ovima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: n/p

Indikativni intenzitet potpore: n/p

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 29.9.2023.

 

De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska

Ciljevi poziva: Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava

Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.

Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 €

Indikativni intenzitet potpore: 90%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023. – 29.3.2024.

Detaljan raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za 2023. godinu možete pronaći ovdje.

Ministarstvo ističe da indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Svi zainteresirani poduzetnici za neki od nabrojenih poziva za više informacija mogu se javiti na email renata@pcsamobor.hr